Föräldrautbildning vid adoption
Föräldrautbildningen för blivande adoptivföräldrar har med hög kvalitet bedrivits sedan 1983 i samarbete mellan landstinget Västernorrland, Hola folkhögskola och Adoptionscentrum. Under dessa år har långt fler än 450 barn därigenom mött föräldrar som genomgått kursen.
 

Den 1 januari 2005 infördes, genom beslut av riksdagen (6 kap 12 § Socialtjänstlagen), att kommunen ska anvisa till föräldrautbildning. Därför erbjuds nu ”Holakursen” enbart i skolans regi.

Att bli förälder är stort – att bli förälder genom adoption är större! Inte nog med alla vanliga funderingar kring föräldraskapet, man måste också genomgå en process där mycket kretsar kring separationer och anknytning, fördomar och attityder samt alla praktiska frågor kring resan till barnet.

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA, har på uppdrag av regeringen tagit fram det utbildningsmaterial vi använder.

Kursen motsvarar de krav och mål som ställs.

Lite historia

Västernorrlands landsting har under mer än 20 år varit ett unikt föredöme i att erbjuda en föräldrautbildning vid adoption. Kursen har anordnats i samarbete mellan Hola och Adoptionscentrum. När det 2005 bestämdes att kommunerna skulle ansvara för att blivande adoptivföräldrar skulle genomgå föräldrautbildningen ställdes Hola inför ett svårt dilemma. Landstinget, som under alla år betalat stora delar av kursavgiften, hänsköt nu åt kommunerna att fatta beslut angående ekonomiskt stöd. Konsekvensen har blivit att deltagarna på kursen får olika mycket ekonomiskt stöd beroende på  vilken kommun de bor i. Med all den erfarenhet och kompetens nätverket kring Hola besitter i frågan vill vi i fortsättningen vara en resurs för alla som vill adoptera ett barn.

Kursupplägg

Tre veckors nätburet samtal – helgträff fredag till söndag – tre veckors nätburet samtal. Så ser kursupplägget ut. Hola ligger långt framme vad gäller att använda datorn och internet som ett verktyg för samtal och lärande.

Inledande veckor

Kursen startar med nätet och datorn som mötesplats genom FirstClass och Folkbildningsnätet. Under tre veckor får vi lära känna varandra genom presentationer och djupa samtal i hel- och smågrupper. Frågor ur MIAs materialdiskuteras i smågrupper och delges sedan helgruppen. Svaren och de samtal som förekommit på nätet följs sedan upp under helgträffen på Hola. Hola folkhögskola hjälper till med information om hur nätplatsen fungerar och med support under kurstiden.Har kursdeltagaren inte tillgång till dator försöker vi lösa det på bästa sätt.

Helgträffen

Kurshelgen startar fredag eftermiddag. Det ses som en stor fördel att vi får tillbringa en hel helg i varandras närhet, därför är övernattning på skolan obligatorisk. Vi bor och äter tillsammans vilket ger tillfällen att mellan kursmomenten utveckla och stärka gemenskapen och nätverket.

Under helgen lyssnar vi till kompetenta föreläsare, till exempel en logoped om Barn och språk. Familjer kommer och berättar om sina upplevelser av att bli föräldrar och en vuxen adopterad berättar hur det är att växa upp som adopterad i Sverige idag. Vi pratar även mycket om etniska frågeställningar, om rasism och utanförskap, barnens hälsa, mm.

Avslutande veckor på nätet

Det är behoven som styr frågeställningarna under de avslutande veckorna. Diskussioner som under helgträffen behöver fördjupas eller avslutas får sin tid och plats. Gäster inbjuds vid behov – det kan vara från försäkringskassan,socialförvaltningen, barnavårdscentralen, adoptivföräldrar eller vuxenadopterade mfl.

Nästan 500 barn!

Under det här läsåret har två kurser genomförts. 35 blivande föräldrar har mötts och nya nätverk skapats – nätverk som ska bära genom åren då barnen växer upp. Genom vår mötesplats på nätet, som ligger kvar obegränsad tid efter kursen, kan vi följas åt i stort och smått. Cirka 500 barn har genom åren mött föräldrar som genom Holakursen fått bästa förutsättningar att lyckas i sitt spännande uppdrag – det är fascinerande!

 

Kursfakta

Nästa kurstillfälle: 
26 januari – 8 mars 2015
Träffhelg: 13 – 15 februari
Sista anmälningsdag 2 januari 2015

Kursen startar under förutsättning att den har minst 10 deltagare.

Kostnad

4 600 kr inklusive 2 200 kr för kost och logi per person.

Kontaktinfo

Är du/ni intresserad – hör av dig/er till den som ansvarar för adoptionsfrågor i din kommun och ta kontakt med Kiki Bodin på Hola.

Klicka vidare

Adoptionsbroschyr (pdf)
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
Ansökan föräldrautbildning (pdf)

Vissa av ovanstående länkar går till PDF-filer. För att öppna dessa behöver du Acrobat Reader, om du saknar den kan du ladda ner den här »

Print Friendly